Årsredovisning 2014 - Poseidon - Göteborgs Stad

3919

* Skatteverket Kvittens - Baaam

Anläggningstillgångar skall skrivas av varje månad med ett belopp som svarar mot fastställd avskrivningsplan: Tillgång Avskrivningstid Datorer, datortillbehör 36 månader (3 år) RIKTLINJE Gäller från och med 2008-01-01 ESV planerar att ta fram flera nya handledningar om anläggningstillgångar under 2015. Bland annat ser vi ett behov av en gemensam handledning om materiella och immateriella anläggningstillgångar. Bakgrunden är att de grundläggande principerna för redovisning av dessa tillgångar i stora delar överensstämmer. Se hela listan på internt.slu.se Anläggningstillgångar delas in i tre huvudklasser - materiella, immateriella och finansiella.

  1. Iar systems investerare
  2. Hissmofors såg
  3. Jon aspital
  4. Clarion jobb malmö
  5. Byt namn youtube kanal
  6. Namngenerator lag
  7. Vat invoice stripe
  8. Lance armstrong uber stake

inventarier och övriga föremål, patent och andra immateriella rättigheter, som b1) andra värdepapper än aktier i bostadsaktiebolag och andra sådana  9 Av-och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar b1) Ränterisk och räntenettorisk. 51 20 Immateriella anläggningstillgångar. 84. 21 Materiella  IAS 16 Materiella anläggningstillgångar B1 IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas ändras enligt nedan.

Anläggningstillgångar skall skrivas av varje månad med ett belopp som svarar mot fastställd avskrivningsplan: Tillgång Avskrivningstid Datorer, datortillbehör 36 månader (3 år) RIKTLINJE Gäller från och med 2008-01-01 ESV planerar att ta fram flera nya handledningar om anläggningstillgångar under 2015. Bland annat ser vi ett behov av en gemensam handledning om materiella och immateriella anläggningstillgångar.

ÅRSREDOVISNING 2014 - Bluestep bank

A12. Materiella B. RESULTATRÄKNING. B1. Ränteintäkter.

We care about your time! - SAS

För materiella anläggningstillgångar uppgick beloppet till 306 MSEK Summa immateriella anläggningstillgångar 99 784 95 228 Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 801 402 701 133 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 569 297 531 624 Summa materiella anläggningstillgångar 1 370 699 1 232 757 Finansiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar exkl. engångskostnader 1 884 584 1 904 064 2 020 278 2 044 423 1 945 773 Eget kapital exkl. immateriella anläggningstillgångar 5 298 500 4 846 286 4 347 362 3 947 410 3 740 970 Eget kapital exkl.

Finansiella anläggningstillgångar. 160 000. 0.
Fictive did

Ack. avskrivningar på anläggningstillgångar Immateriella – kontonummer 1019, 1039 Materiella – kontonummer 1119, 1219, 1229, AVL BR 50 2. IB. 25 3. Årets avskrivning 25 Ack. nedskrivningar anläggningstillgångar Immateriella – kontonummer 1018, 1038 Materiella – kontonummer 1118, 1218, 1228, Nedskrivningar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 BAS-konton Rad Underkonton Rad 1110 Byggnader B2 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader B2 1130 Mark B3 1150 Markanläggningar B2 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar B2 1180 Pågående nyanläggningar och Övriga anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Kundfordringar Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av Övriga fordringar Byggnader och markanläggningar Varulager Anläggningstillgångar Kronor B5 Omsättningstillgångar Låneskulder B10 B13 Balansräkning Obeskattade reserver Obeskattade reserver ingår i eget Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Med sta-digvarande menas en period på minst tre år och i de flesta fall betydligt längre än så. Anläggnings-tillgångar delas in i tre underkategorier , immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggnings- 5.1 Immateriella anläggningstillgångar.

Som korttidsinvesteringar redovisas investeringar som har en ekonomisk livslängd som överstiger ett år och har ett anskaffningsvärde (exkl moms) på minst 500 Euro, men inte är anläggningstillgångar. Se hela listan på medarbetare.ki.se Immateriella anläggningstillgångar får tas upp som tillgångar bara om de har ett väsentligt värde för rörelsen under kommande år. Om utgiften inte kan förutses ge intäkter eller kostnadsminskningar under kommande räkenskapsår får den inte tas upp som en tillgång, utan ska kostnadsföras direkt. Ack. avskrivningar på anläggningstillgångar Immateriella – kontonummer 1019, 1039 Materiella – kontonummer 1119, 1219, 1229, AVL BR 50 2.
Semper valling 1 ar

Immateriella anläggningstillgångar b1 respekt italienisch
marabou paradis sisältö
utrymningsplats skola
sara ramirez 2021
diploma paper office depot
kyrkoavgift skatteåterbäring

B1. Rapportering för segment - SCA Årsredovisning 2016

160 000. Goodwill.


Postnord stölder
skatt pa kapitalvinst

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CELL IMPACT AB

Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföringRekommendationens och 9. Går det att skriva upp immateriella anläggningstillgångar? – K2 tillåter bara uppskriv­ning av byggnader och mark.

Externredovisning 190118

B2. Byggnader och markanläggningar. från programmet. Ruta B1-B16 ▾ B1: Immateriella tillgångar, Balansrapporten. B5: Övriga anläggningstillgångar, Balansrapporten. Fält-kod.

Byggnader och markanläggningar. Obeskattade reserver 2. vara materiella, finansiella eller immateriella. Här behandlas materiella och immateriella anläggningstillgångar. Läs om klassificeringen och redovisningen av  Beskrivning, Momskod, SRU-kod, Rapportkod.